Beleidsplan

Het beleid van de stichting om haar doel te verwezenlijken is:

  • het onderzoeken van de mogelijkheden tot verkrijgen van financiële middelen en het zo nodig voor het verkrijgen daarvan verrichten van handelingen in de ruimste zin des woords;
  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met personen en organisatie die kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel;
  • het initiëren en organiseren van activiteiten in en rond het kerkgebouw, zulks na overleg met de eigenaar daarvan en in overeenstemming met het karakter van dit gebouw;
  • het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de eigenaar van het kerkgebouw;
  • het periodiek informeren van de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo en de donateurs van de stichting over de besteding van de bijeengebrachte of bijeen te brengen financiële middelen door de stichting en de daardoor bereikte resultaten met betrekking tot het kerkgebouw.

Jaarverslag en financiën

DOC Jaarrekening, boekjaar 2019
DOC Jaarrekening, boekjaar 2018

DOC Jaarverslag, boekjaar 2019
DOC Jaarverslag, boekjaar 2018

DOC Balans en verkorte staat van baten en lasten, boekjaar 2019
DOC Balans en verkorte staat van baten en lasten, boekjaar 2018