Over de stichting

De Stichting Sint Nicolaaskerk heeft als doel gelden bijeen te brengen voor het onderhoud van het kerkgebouw. Dit doet de stichting door het verhuren van het kerkgebouw voor evenementen, concerten, exposities en het verkrijgen van subsidies en donaties. De stichting is opgericht in 1997.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting om haar doel te verwezenlijken is:

  • het onderzoeken van de mogelijkheden tot verkrijgen van financiële middelen en het zo nodig voor het verkrijgen daarvan verrichten van handelingen in de ruimste zin des woords;
  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met personen en organisatie die kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel;
  • het initiëren en organiseren van activiteiten in en rond het kerkgebouw, zulks na overleg met de eigenaar daarvan en in overeenstemming met het karakter van dit gebouw;
  • het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de eigenaar van het kerkgebouw;
  • het periodiek informeren van de inwoners van de voormalige gemeente Dwingeloo en de donateurs van de stichting over de besteding van de bijeengebrachte of bijeen te brengen financiële middelen door de stichting en de daardoor bereikte resultaten met betrekking tot het kerkgebouw.

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Sint Nicolaaskerk bestaat uit een brede afvaardiging uit de Dwingeler bevolking:

Arie de Muij, voorzitter
Ellen Schipper-van Barneveld, secretaris
Leo Kochen, penningmeester
Roelof Bolding, lid
Egbert Muggen, lid
Vacant, lid
Vacant, lid

ANBI

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift aftrekken van de belasting.

Gegevens

Stichting Sint Nicolaaskerk Dwingeloo
RSIN- of fiscaal nummer: 8065.46.438
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK): 41020832
IBAN: NL47 RABO 0315.5117.88

Jaarverslag en Financiën


DOC Jaarrekening, boekjaar 2020
DOC
Jaarrekening, boekjaar 2019

DOC Jaarrekening, boekjaar 2018

DOC Jaarverslag, boekjaar 2020
DOC
Jaarverslag, boekjaar 2019

DOC Jaarverslag, boekjaar 2018

DOC Balans en verkorte staat van baten en lasten, boekjaar 2019
DOC
Balans en verkorte staat van baten en lasten, boekjaar 2019

DOC Balans en verkorte staat van baten en lasten, boekjaar 2018